Yuri

What is Yuri?

Yuri is Girls' Love, lesbian love between women.